► Aktualności

          ► O projekcie

          ► Plan zajęć

          ► Do pobrania

          ► Kontakt

          ► Strona ZSEk.

          Strona EFS

   
O PROJEKCIE

Jak wynika z badań CBOS, w obcym języku potrafią się porozumiewać w głównej mierze osoby z wyższym wykształceniem (83%).Większość z nich stanowi kadra z tzw. "świata biznesu". Dużo gorzej wygląda sytuacja wśród pracowników oświaty. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 r. przez pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych we wszystkich sześciu szkołach zawodowych w Zielonej Górze wykazują, że znajomość języka angielskiego jest na niskim poziomie. Spośród ankietowanych 152 osób (z wyłączeniem lektorów języka angielskiego), aż 70,4% deklaruje, że nie zna angielskiego wcale, lub zna słabo. Tylko 7,2% twierdzi, że potrafi się po angielsku swobodnie komunikować. Nieznajomość języka angielskiego hamuje rozwój pracowników, m.in. uniemożliwiając dokształcanie się za pomocą angielskojęzycznych źródeł (np. publikowanych w internecie), utrudniając udział w projektach unijnych (wiele z nich zakłada wyjazdy zagraniczne), czy też ograniczając nawiązywanie kontaktów międzynarodowych (np. w ramach praktyk zagranicznych, lub wymian grup uczniowskich).

Pomysł projektu, umożliwiającego uczenie się języka angielskiego, był konsultowany z potencjalnymi uczestnikami (deklaracja chęci uczestnictwa w kursie podczas badania ankietowego), dyrektorami szkół (w sprawie potrzeby takiego działania), przedstawicielem szkoły językowej i lektorami (założenia merytoryczne) oraz samorządowym organem prowadzącym (kwestie finansowe). Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji przez pracowników szkół zawodowych Zielonej Góry.

Wsparciem zostały objęte szkoły zawodowe, gdyż są one w znacznym stopniu zainteresowane współpracą ze szkołami i firmami zagranicznymi w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do wejścia na europejski i polski rynek pracy (m.in. przez organizację uczniowskich praktyk zagranicznych).

Rekrutacja uczestników odbędzie się w okresie 4.05.-31.05.2011 r. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej projektodawcy i w sekretariatach szkół. Oprócz danych osobowych zawiera on wstępne informacje na temat znajomości języka angielskiego. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w sekretariacie ZSEk. przy ul. Długiej 5. Selekcji uczestników dokona powołana przez projektodawcę komisja, a głównym kryterium będzie możliwość efektywnego wykorzystania nabytych umiejętności w dalszej pracy zawodowej. Aby zapewnić równe szanse w projekcie pracownikom wszystkich 6 szkół zawodowych, zaplanowany jest procentowy udział szkół w stosunku równym do udziału liczby pracowników danej placówki do łącznej ilości osób zatrudnionych we wszystkich wymienionych szkołach.

Zaplanowano nabór do 10, 8-osobowych grup, utworzonych na podstawie posiadanych umiejętności i predyspozycji językowych. Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektodawcy do 8.06.2011 r. Zostanie stworzona lista rezerwowa dla osób, które będą miały szansę na dołączenie do projektu w ciągu pierwszych dwóch miesięcy kursu w przypadku zwolnienia się miejsc. Kurs językowy będzie obejmował 240 godzin nauki (w okresie wrzesień 2011 - luty 2013) oraz egzamin, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem.

Projekt jest w całości realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, będący gminną, samorządową jednostką organizacyjną miasta Zielona Góra.

Główne założenia kursu języka angielskiego w ramach projektu "Porozumienie bez granic":

  • czas trwania kursu - wrzesień 2011 - luty 2013, 240 godzin zajęć
  • uczestnicy - pracownicy zielonogórskich szkół zawodowych
  • miejsce zajęć - sale Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze przy ul. Długiej 5
  • prowadzący - doświadczeni, w pełni wykwalifikowani lektorzy języka angielskiego
  • grupy - 10 grup 8-osobowych
  • zajęcia - 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne
  • godziny - od 17.00 do 20.30
  • informacje dodatkowe - w ostatnim miesiącu zajęć przewidziany jest międzynarodowy egzamin na danym poziomie znajomości języka angielskiego; uczestnicy kursu otrzymają komplet podręczników; w trakcie zajęć przewidziano poczęstunek (napoje, słodycze itp.)